Thanh toán
 1. Điều kiện tham gia
  • Quý khách (bên mua) phải là chủ thẻ chính (bao gồm các loại thẻ ATM hoặc Thẻ tín dụng).
 2. Quyền lợi và trách nhiệm của Ngân hàng phát hành thẻ
  • Ngân hàng phát hành thẻ (ngân hàng) là trung gian thực hiện thanh toán giữa bên mua và bên bán (bằng cách trích tiền từ tài khoản thẻ của bên mua chuyển trả vào tài khoản bên bán)
  • Ngân hàng chỉ thực hiện thanh toán khi nhận được lệnh hợp lệ (theo quy định) từ bên mua và số dư trong tài khoản phải đủ để thực hiện thanh toán.
  • Ngân hàng chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo thanh toán đúng số tiền (bằng giá trị của đơn hàng) mà bên mua yêu cầu (đặt lệnh thanh toán).
  • Trong trường hợp có khiếu nại giữa bên mua và bên bán thì Ngân hàng sẽ giải quyết theo văn bản giải quyết khiếu nại trong đó khách hàng và bên bán thoả thuận được với nhau, hoặc giải quyết theo quyết định của cơ quan thi hành pháp luật.
 3. Quyền lợi và trách nhiệm của VNF
  • VNF (bên bán) có quyền khiếu nại với Ngân hàng khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.
  • Được báo có tiền vào tài khoản.
  • Bên bán phải đảm bảo hàng hoá dịch vụ được giao đúng như đã thông báo với khách hàng.
 4. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng (bên mua)
  • Khách hàng có quyền khiếu nại với Ngân hàng khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.
  • Khách hàng có quyền khiếu nại với bên bán khi hàng hoá được giao không đúng yêu cầu của mình.
  • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với bên bán hoặc Ngân hàng để giải quyết các khiếu nại đã nêu trên.