Polymer sinh học (BioPolymers)

"From the shells, for the world"

Nguyên liệu tự nhiên – Đa ứng dụng – Tiềm năng phát triển gần như không giới hạn

LỢI THẾ CẠNH TRANH

Tương thích sinh học
Phân hủy sinh học
Kháng khuẩn, Kháng nấm
Tạo màng, Keo tụ
Nhà xử lý sản phẩm đồng hành từ tôm hàng đầu tại Việt Nam
Công nghệ sinh học theo định hướng không chất thải
Các tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế nghiêm ngặt
R&D là năng lực cốt lõi
Thân thiện với môi trường
Chi phí cạnh tranh